szeist

$ luarocks install --server=https://luarocks.org/manifests/szeist <name>

Modules

  • lua-easy-crypto by szeist — downloads: 68.4k
    Simple interface for password based AES-256-GCM encryption and decryption.