technomancy

$ luarocks install --server=https://luarocks.org/manifests/technomancy <name>

Modules