LuaKatsu

Aikatsu! --- Idol KATSUDOU, with Lua

$ luarocks install luakatsu

Let's Aikatsu! with Lua!!

Versions

4.0-03 years ago76 downloads
3.1-13 years ago13 downloads
3.0-13 years ago11 downloads
2.3-24 years ago11 downloads
2.2-24 years ago12 downloads
2.1-14 years ago13 downloads
2.0-14 years ago12 downloads
2.0-04 years ago15 downloads
1.3-14 years ago13 downloads
1.2-04 years ago26 downloads
1.1-04 years ago13 downloads
1.0-14 years ago14 downloads
1.0-04 years ago14 downloads

Dependencies

lua >= 5.2, < 5.4

Manifests