mjolnir._asm.modal_hotkey

Modal hotkey from Hydra ported to Mjolnir

$ luarocks install mjolnir._asm.modal_hotkey

Versions

0.2-16 years ago355 downloads
0.1-16 years ago32 downloads

Dependencies

lua >= 5.2

Dependency for

mjolnir.th.hints

Labels

Manifests