mjolnir._asm.modal_hotkey

Modal hotkey from Hydra ported to Mjolnir

$ luarocks install mjolnir._asm.modal_hotkey

Versions

0.2-19 years ago423 downloads
0.1-19 years ago76 downloads

Dependencies

lua >= 5.2

Dependency for

mjolnir.th.hints

Labels

Manifests