mjolnir._asm.modal_hotkey

Modal hotkey from Hydra ported to Mjolnir

$ luarocks install mjolnir._asm.modal_hotkey

Versions

0.2-14 years ago339 downloads
0.1-14 years ago30 downloads

Dependencies

lua >= 5.2

Dependency for

mjolnir.th.hints

Labels

Manifests