mjolnir._asm.modal_hotkey

Modal hotkey from Hydra ported to Mjolnir

$ luarocks install mjolnir._asm.modal_hotkey

Versions

0.2-18 years ago384 downloads
0.1-18 years ago50 downloads

Dependencies

lua >= 5.2

Dependency for

mjolnir.th.hints

Labels

Manifests