imolein

$ luarocks install --server=http://luarocks.org/manifests/imolein <name>

Modules