imolein

$ luarocks install --server=http://luarocks.org/manifests/imolein <name>

Modules

lua-ssllabs by imolein — downloads: 11
Lua module for the Qualys SSL Labs Server Test.