mirrexagon

$ luarocks install --server=http://luarocks.org/manifests/mirrexagon <name>

Modules

  • irc-engine by mirrexagon — downloads: 214
    A Lua IRC module that tries to be minimal and extensible.