mjolnir.keycodes

Mjolnir module to convert between key-strings and key-codes.

$ luarocks install mjolnir.keycodes

Versions

0.2-17 years ago1,946 downloads
0.1-17 years ago85 downloads

Dependencies

lua >= 5.2

Dependency for

mjolnir._asm.eventtap.event, mjolnir.chdiza.slateops, mjolnir.hotkey

Labels

Manifests