mjolnir.keycodes

Mjolnir module to convert between key-strings and key-codes.

$ luarocks install mjolnir.keycodes

Versions

0.2-18 years ago2,036 downloads
0.1-18 years ago102 downloads

Dependencies

lua >= 5.2

Dependency for

mjolnir._asm.eventtap.event, mjolnir.chdiza.slateops, mjolnir.hotkey

Labels

Manifests